กลุ่มสาระการเรียนรู้


สุขศึกษาพลศึกษา

health education physical education

นางสาวธารินี จิตสำราญ

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

นายฐิตวันต์  วนาศิลปศิริวงศ์

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

นายชายชาตรี  บุมี

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์คำ

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา