กลุ่มสาระการเรียนรู้


สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

social studies, religion and culture

นายรณกร รักษ์ศิลป

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางสาวณิชา อินพานิช

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

นางสาวเพ็ญพิชญา  จตุรัส

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ