กลุ่มสาระการเรียนรู้


วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SCIENCE  AND TECHNOLOGY 

นางสาวทิพย์รัตน์  เหลี่ยมแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปภาดา เฉลิมวัฒน์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจามจุรี  เขื่อนแก้ว

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดำรงค์เกียรติ เฟื่องฟุ้ง

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิรินญา ทินวงษ์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ

หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นายธรรมนูญ  สอนสูงเนิน

งานคอมพิวเตอร์

นางสาวอรณี เสียงระฆัง

งานคอมพิวเตอร์