กลุ่มสาระการเรียนรู้


ภาษาต่างประเทศ

foreign language

นางสาวดวงกมล  เกตุกราย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวปัทมวรรณ  ศรีวิลัย

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวจริยา  ปัตตาลี

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวกนกกาญจน์  อึ่งทอง

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายเฉลิมศักดิ์ สิถิลวัน

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

Mr.Daniel spencer forson

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ