กลุ่มสาระการเรียนรู้


คณิตศาสตร์

Math

นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางลำใย  วันเพ็ญ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา  แกล้วกสิกิจ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายอรรถพล สีสุวรรณ

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวปัทมาวรรณ  กิ่งแก้ว

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์