กลุ่มสาระการเรียนรู้


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชายชาตรี  บุมี

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวณิชา อินพานิช

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นายธรรมนูญ  สอนสูงเนิน

หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นายปฐพี  ไร่กลาง

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

และยุวกาชาด