กลุ่มสาระการเรียนรู้


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชายชาตรี  บุมี
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวดวงกมล  เกตุกราย
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

นายปฐพี  ไร่กลาง

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

นายธรรมนูญ  สอนสูงเนิน

หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นางสาวณิชา อินพานิช

หัวหน้างานแนะแนว