กลุ่มสาระการเรียนรู้


การศึกษาพิเศษ

          special education

นายปิยะพงษ์  กุลยะ

หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวธิดารัตน์ ไชยทองยศ

ผู้ช่วยครูการศึกษาพิเศษ