กลุ่มสาระการเรียนรู้


การงานอาชีพ

Career

นางสาวชนิกานต์  บัวศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวสิรินภา เพชรชม

กลุ่มสาระการงานอาชีพ