o1  โครงสร้าง

 

o2  ข้อมูลผู้บริหาร

 

o3  อำนาจหน้าที่

 

o4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 

o5  ข้อมูลการติดต่อ 

 

o6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี พ.ศ.2540
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562

10   การป้องกันการทุจริต