Empty tab. Edit page to add content here.

เกณฑ์การจบหลักสูตร

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.1  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา    

      พื้นฐาน 66   หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  15  หน่วยกิต

1.2  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   77  หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา

      พื้นฐาน 66 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต

1.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านขึ้นไป

1.4  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านขึ้นไป

1.5  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกกิจกรรม

เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.1  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมจำนวน   89 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน       41 หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมจำนวน  48   หน่วยกิต

1.2  ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชา พื้นฐาน   41 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต

1.3  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านขึ้นไป

1.4  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านขึ้นไป

1.5  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียนผ่านทุกกิจกรรม

[button size=”big_large_full_width” target=”_self” hover_type=”default” text=”สาระสำคัญของลูกเสือช่อสะอาด” link=”https://www.swpp.ac.th/wp-content/uploads/2018/07/ลูกเสือช่อสะอาด.docx”]
[button size=”big_large_full_width” target=”_self” hover_type=”default” text=”ดาวน์โหลด โครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. 2561″ link=”https://www.swpp.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียน-ปีการศึกษา-2561-A.doc”][button size=”big_large_full_width” target=”_self” hover_type=”default” text=”ดาวน์โหลด ระเบียบว่าด้วยการวัดผล” link=”https://www.swpp.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5.doc”]
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.