วิสัยทัศน์

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เน้นให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองไทย  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีจิตอาสาที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก