จุดมุ่งหมายและหลักการ - โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
232
page-template-default,page,page-id-232,page-child,parent-pageid-149,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-28.6,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

จุดมุ่งหมาย

หลักสูตรโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม พุทธศักราช 2553 มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นผู้คุณธรรมนำความรู้ พัฒนาตนตามศักยภาพ มีทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต เป็นพลเมืองดีของสังคม หลักสูตรโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน ดังนี้

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามหลักของศาสนาที่ตนเองนับถือและยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

3.  นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน การศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆจากค่านิยมและความเชื่อของตนเองและของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

4.  นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆในการสื่อสารสามารถคิดแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา สังเคราะห์ข้อมูลและมีทักษะชีวิตที่จะนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.  นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทย

6.  นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีจิตสาธารณะที่จะมุ่งทำประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในสังคมไทยและสังคมโลก

หลักการ

1. เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้   ทักษะ เจตคติและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย

2. เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาตามข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการเรียนรู้

4. เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจ โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดและสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์