จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน

1.  เป็นคนดี

2.  มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

3.  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  มีจิตสำนึกของความเป็นไทย

5.  มีจิตอาสามุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทย

 

ความหมายจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน

1. เป็นคนดี หมายถึง มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ

2. มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ หมายถึง การพัฒนาตนให้มีความรู้ความสามารถด้านการเรียนเพื่อประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

3. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หมายถึง

ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ รวมทั้งรู้จักเลือกและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามฐานะของบุคคลและเจตนาของการสื่อสาร

4. มีจิตสำนึกของความเป็นไทย หมายถึง ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีที่มีต่อประเทศชาติ

5. มีจิตอาสามุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมไทย หมายถึง มีใจรักการบริการ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตเอื้อเฟื้อและสำนึกรักในชุมชนและสังคมไทย