สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม พุทธศักราช 2553 มุ่งให้นักเรียนมีความสามารถที่แสดงออกอย่างชัดเจนอย่างเหมาะสมกับวัยตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งระบุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ดังนี้

1. ความสามารถในการสื่อสาร มุ่งให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

2. ความสามารถในการคิด   มุ่งให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  มุ่งให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม และแสวงหาความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  มุ่งให้นักเรียนสามารถนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม