นายวัศพล  โอมพรนุวัฒน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางลำใย  วันเพ็ญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกาญจนา  แกล้วกสิกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสายใจ  เอียดจุ้ย
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายฐิตวันต์  วนาศิลป์ศิริวงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายเลิศพงศ์  ยงกิจเจริญลาภ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอัณฉรี  ศิลางัด
หัวหน้ากลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวปภาดา  เฉลิมวัฒน์
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นายอรรถพล  สีสุวรรณ
หัวหน้างานการเงิน