ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมเป็นโรงเรียนสหศึกษา เดิมชื่อ “โรงเรียนมัธยมวัดประสาท”  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้โรงเรียนต่าง ๆ ที่มีคำว่า “มัธยม” เติมข้างหน้าหรือต่อท้ายให้ตัดออกเหลือเพียง “โรงเรียนวัดประสาท” และเนื่องจากชื่อนี้ไปซ้ำกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร และเขียนเหมือนกัน ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติให้เปลี่ยนเป็น“โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม”  ใช้อักษรย่อ “ ส.ว.พ.” เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๑ คำว่า “สุวรรณพลับพลา”เป็นชื่อใหม่ของวัดประสาทซึ่งดำริที่จะเปลี่ยน แต่ไม่ได้ดำเนินการเป็นทางการ วัดนี้คงชื่อ “วัดประสาท” มาจนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนมัธยมวัดประสาท (สุวรรณพลับพลาพิทยาคม)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พลโทมังกร พรหมโยธี ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หลวงสวัสดิ์สารศาสตร์พุทธิ์(สวัสดิ์ สุมิตร) ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายวิฑูร       ทิวทอง เป็นหัวหน้ากองโรงเรียนรัฐบาล พระมหาจำรัส ภู่แต่ง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประสาท โรงเรียนเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๒ โดยมี ร้อยตรีถิน อาจหาญ เป็นครูใหญ่คนแรก วัดประสาทให้ใช้ที่ดินโดยไม่คิดมูลค่า ๓ งาน และกรมสามัญศึกษาจัดหาซื้อเพิ่มเติมอีก ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๕๑ ตารางวา