คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม พุทธศักราช 2553 มุ่งให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ

2. ซื่อสัตย์สุจริต นักเรียนแสดงออกและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติที่นำไปสู่การพัฒนาจิตใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบนพื้นฐานความเป็นจริง

3. มีวินัย นักเรียนรู้จักควบคุมตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

4. ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนรักการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจริง

5. อยู่อย่างพอเพียง นักเรียนสามารถนำแนวพระราชดำริหรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น

6. มุ่งมั่นในการทำงาน นักเรียนรู้จักวางแผนและเลือกแนวปฏิบัติที่จะนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้และการทำงานตามหน้าที่

7. รักความเป็นไทย นักเรียนตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีที่มีต่อประเทศชาติ สืบทอดเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยเพื่อนำไปสู่ความสงบเรียบร้อย

8. มีจิตสาธารณะ นักเรียนมีจิตสำนึกที่จะสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนหรือขาดโอกาส และตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน