ประกาศผล ม.4 - โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
3184
page-template-default,page,page-id-3184,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

00001 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ นางสาว วาสนา โค้วเจริญ รายงานตัว
00002 พลศึกษา นาย สิทธินนท์ บุญสร้าง รายงานตัว
00003 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ นาย ฐิติภัทร หอมหวล รายงานตัว
00004 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เด็กหญิง กัญญารัตน์ เจริญศิริ รายงานตัว
00005 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เด็กหญิง ตติยา วณิชพงศ์ธร รายงานตัว
00006 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เด็กชาย ปรัชญานนท์ หลวงนันท์ รายงานตัว
00007 พลศึกษา เด็กชาย นภัทร ทองช่วย รายงานตัว
00008 พลศึกษา นาย ณัฐพงษ์ เทพาพิน รายงานตัว
00010 ธุรกิจ-คหกรรม นาย อนุชิต พจีรจิต รายงานตัว
00011 พลศึกษา นางสาว ธันย์สิตา สุขได้พึ่งบวรภัค รายงานตัว
00012 พลศึกษา นางสาว ทิพเนตร ลาลุน รายงานตัว
00015 พลศึกษา นาย ยศกร ดอนขุนทด รายงานตัว
00016 พลศึกษา นาย เอกพจน์ โวหาญ รายงานตัว
00017 ห้องเรียน GEP นางสาว กุลธิดา ฐิติธรรมเม รายงานตัว
00018 โครงการกีฬาฟุตซอล นาย ปภาวิทย์ หะสูง รายงานตัว
00019 ห้องเรียน GEP เด็กชาย ธณรัสย์ ธนัทเจริญสิทธิ์ รายงานตัว
00020 โครงการกีฬาฟุตซอล นาย เจษฎากร ขอนสูงเนิน รายงานตัว
00021 โครงการกีฬาฟุตซอล นาย มิตรชัย สุขตาม รายงานตัว
00022 โครงการกีฬาฟุตซอล นางสาว อริสา กันภัย รายงานตัว
00023 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน นางสาว นภาพร ศรีลาคำ รายงานตัว
00024 พลศึกษา นาย ธวัช สุนทรสวัสกดิ์ รายงานตัว
00025 ธุรกิจ-คหกรรม นาย คุณานนท์ จั่นยัง รายงานตัว
00026 ห้องเรียน GEP นางสาว เจนนี่ ศิลปี รายงานตัว
00027 ธุรกิจ-คหกรรม นาย อมรเทพ พันธ์ผูก รายงานตัว
00030 พลศึกษา เด็กชาย โสภณ พวงอินทร์ รายงานตัว
00031 ห้องเรียน GEP นาย ฐิติพงศ์ สุวรรณรัตนศรี รายงานตัว
00032 พลศึกษา นางสาว นนทกานต์ ฉิวรัมย์ รายงานตัว
00033 ธุรกิจ-คหกรรม เด็กชาย ฉัตรดนัย โพธิ์วัน รายงานตัว
00034 พลศึกษา เด็กหญิง อาทิตยา วันวิตา รายงานตัว
00035 โครงการกีฬาฟุตซอล นาย นูรุดดีน เส็นหลำ รายงานตัว
00036 ธุรกิจ-คหกรรม นาย เอกรินทร์ กิตะชัย รายงานตัว
00037 พลศึกษา นาย ต้นน้ำ แดงศิริ รายงานตัว
00038 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ นาย วรภัทร อึ้งวานิช รายงานตัว
00039 ห้องเรียน GEP นางสาว ภัคภิรมย์ ปราบเสียง รายงานตัว
00040 พละศึกษา นางสาว อนุสา ใจเที่ยงธรรม รายงานตัว
00041 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน นาย ชัยนันท์ ใจเติม รายงานตัว
00042 ธุรกิจ-คหกรรม นางสาว พิมพกานต์ ตรงมา รายงานตัว
00043 พลศึกษา นาย สุธาสิน ภูมิวัฒนากิจ รายงานตัว
00044 พลศึกษา นาย ธวัชชัย ไกรแสน รายงานตัว
00045 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เด็กหญิง ชนาพรร กรอบเงิน รายงานตัว
00046 พลศึกษา นาย ภาณุพงศ์ เนื่องน้อย รายงานตัว
00047 โครงการกีฬาฟุตซอล นางสาว ณัฐธิชานันต์ เชียรสระน้อย รายงานตัว
00048 ธุรกิจ-คหกรรม นาย กฤษณะ เอี่ยมละออ รายงานตัว
00049 คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ นาย นาย ต้นติยากรณ์ มูลที รายงานตัว
00050 พลศึกษา นาย ภาคิม พันสอาด รายงานตัว
00051 ธุรกิจ-คหกรรม นางสาว กุลธิดา ฐิติธรรมเม รายงานตัว
00052 พลศึกษา นาย บุณฑริก ชูอินทร์ รายงานตัว
00053 พลศึกษา นาย ธวัชชัย ไกรแสน รายงานตัว
00054 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน นาย ฉัตรชัยย์ ภารา รายงานตัว
00055 พลศึกษา นางสาว อริสา กันภัย รายงานตัว
00056 พลศึกษา เด็กหญิง อาทิตยา วันวิตา รายงานตัว
00057 พลศึกษา นาย ปุรเชษฐ์ พรหมสุรินทร์ รายงานตัว
00058 พลศึกษา นางสาว ธันย์สิตา สุขได้พึ่งบวรภัค รายงานตัว
00059 พลศึกษา เด็กชาย พิษณุ รองหัสสุข รายงานตัว
00060 พลศึกษา นาย วิศวะ พลอยเหลือง รายงานตัว
00061 พลศึกษา นาย ยุทธศาสตร์ มีเจริญ รายงานตัว
00062   นาย ธนภณ หิรัญนุกูล รายงานตัว
00063 พลศึกษา นาย ฉัฐพจน์ ภูวประภาชาติ รายงานตัว
00064 พลศึกษา นาย ณัฐนนท์ พลสิมมา รายงานตัว
00065 พลศึกษา นาย ธนภณ หิรัญนุกูล รายงานตัว
00066 พลศึกษา นาย ณัฐพงศ์ ดวงสิน รายงานตัว
00067 พลศึกษา นาย ภาณุพงศ์ เนื่องน้อย รายงานตัว
00068 คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ นางสาว เอ็มมี่ คาถา รายงานตัว
00069 พลศึกษา นาย ชญานนท์ เสริฐศรี รายงานตัว