ทดสอบตรวจสอบข้อมูล นร - โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
2598
page-template-default,page,page-id-2598,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

ข้อมูลการสมัครเรียน

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

นักเรียนเลือกระดับชั้น และแผนการเรียน/ห้องเรียน ที่สมัครเรียนไว้

***ย้ำอ่านให้ละเอียด***

  1. ***ถ้านักเรียนต้องการแก้ไขข้อมูล***ให้กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ลงในแบบฟอร์มท้ายใบสมัคร พร้อมระบุชื่อ-สกุล ให้ถูกต้อง
  2. หากข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์แล้วนักเรียน***ไม่จำเป็นต้องกดยืนยันการแก้ไขข้อมูล***
  3. ***หากไม่มีรายชื่อกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบโดยตรง โทร. 0972439619 ครูวิศิษฐ์ศักดิ์ (เอ็ม)***
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อไว้ก่อนเปิดระบบรับสมัครวันที่ 3 พ.ค. 2563 ให้เลือก ***ห้องเรียน/แผนการเรียน (มอปลาย)*** "นักเรียนที่แจ้งความประสงค์ก่อนเปิดระบบรับสมัคร"
  5. นักเรียน ม.3 เดิม ของโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม จะไม่มีรายชื่อในข้อมูลการสมัครนี้ ให้รอรายงานตัวตามกำหนดการคือวันที่ 11-12 มิ.ย. 63
  6. นักเรียนที่สมัครเรียนเข้ามาหลังจากวันที่ 12 พ.ค. 63 ให้รอตรวจสอบข้อมูลในวันที่ 10-11 มิ.ย. 63

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป

คำนำหน้านาม

ชื่อ

นามสกุล

 

เด็กหญิง

กชพร

พลับศิริ

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ทรรสิกา

รอดนิล

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ธิชา

แจ่มศรี

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

หัตถกิจ

ธนากุลอนันต์

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

นันท์นภัส

จารุโรจนาพิทักษ์

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

จุฬาลักษณ์​

เกียรติศิลปิน

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ธิญาดา

ธรรมโหร

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

แก้วกาญจนา

มีปลอด

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

เกียรติยศ​

โอฬารนัฎ

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

วรรณิสา

เนตรโต

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

กนิษฐนาฏ

ผิวสลับ

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ชาญชัย

ลือชา

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ปุณณภา

อ่วมพลอย

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ธนบดี

จันทร์กระจ่าง

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ณิชกานต์

บุญประทะทอง

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ศิรวัชญ์ 

พลับนิ่ม

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

วีระดาภรณ์

เม้ยมิ่ง

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

กฤษณ  

โยธาหาร

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ภพพิสิษฐ์ 

ธรรมธร

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ทิพย์มณฑา

ปานาตี

ใบสมัครเรียน

นาย

สมรักษ์

ชุมนิกาย

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ธัญวิภา

วิทยา

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ภัทรดี

 

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ฤสพร

แก้วภมร

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ปานวาด   

สราญรมย์

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

กิตติวันท์

แซ่ลิ้ม

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ภัทรวดี​ 

ทองคำสุข

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ณัฐณิชชา  

ศรีฉ่อง

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ปาณิสรา

เสือกูล

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

วรรณิสา

เนตรโต

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ณปภา

กิบัน

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ธารา

สุ่ยขุนทด

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

สุกฤช

กิจทรัพย์

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

พรสุดา

น้อยมี

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ธนัชพร

นิลสลับ

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ภพพิสิษฐ์

ธรรมธร

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

อารียา

คงด้วยแก้ว

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ธิญาดา

ธรรมโหร

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

นัฐพล

เย็นใจดี

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ยิ่งพันธ์

วงศ์คอคุ้ม

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ฐิติชญา

แซ่ลี้

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ตะวัน

เกิดแสง

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

จุฬาลักษณ์

เกียรติศิลปิน

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

อัครินทร์

เดชเรือง

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

กชณัช

ฟุ้งสันเทียะ

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ทรรสิกา

รอดนิล

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

จักรกฤษ

อินใจ

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

นนทชัย

โมอ่อน

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

พิมพ์มาดา

ดุขุนทด

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ไอรริสา

พานพินิจ

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

กีรณา

ศิริโต

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ปริญญา

ศรีธิราช

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ศศิธร

ศิริโต

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ณัฐกร

มีเปรม

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

มนัสรินทร์

วินิจ

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ไชยวัฒน์

ทุมมาตร

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ไอลดา

สีฉิม

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

กมลวาริน

มัตสรรกฤษณ์

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

อติพร

เชยฉิม

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

บวรรัตน์

นิลเหล็กเพชร

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ปวรปรัชญ์

นิลเหล็กเพชร

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

กัญญาภัทร

สุดจิตร

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ศุกลวัฒน์

การไสว

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ชลัยรัฐฎ์

เจือนาค

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

พีรนันท์

ใจสิงห์

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ปิยวัฒน์

กุลสะโมรินทร์

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ทวีศักดิ์

อ่องผุดผาด

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ผกามาศ

กรแก้ว

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ชนากานต์

อินทรนิมิตร

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

รจนา

บุ้งทอง

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

สุภัสสร

แสงพิทักษ์

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

สุวนันท์

สวัสดี

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

วิสิทธิศักดิ์

ศรีลาคำ

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

พุทธิวัลค์

เจริญทรัพย์

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

วุฒิโชคชัย

สังข์ทอง

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ธันวา

เหมือนปิ๋ว

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

วริศรา

แก้วโมรา

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

อัครนทร์

เดชเรือง

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

คณิศร

เดี่ยวกลาง

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ธนวิชญ์

ศิริชัยโชค

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

สรวิชญ์

บุญล้น

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ณรงค์ยศ

เเก้วขาว

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ชลธิชา

โพธิสัย

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ทนงศักดิ์

อยู่เจริญ

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

สุพนิดา

สุดฟุ้งเฟื่อง

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ชีวาเพชร

บัวกอง

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ทนงศักดิ์

อยู่เจริญ

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

สันติสุข

ธูปทอง

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ศาศวัตน์

ศาสตร์ประเสริฐ

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

มนัสรินทร์

วินิจ

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

อติกันต์

สุขใหญ่

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย ทวีศักดิ์ อ่องผุดผาด ใบสมัครเรียน

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการกีฬาฟุตซอล

คำนำหน้านาม

ชื่อ

นามสกุล

 

เด็กหญิง

พรปวีณ์

ประเสริฐศรี

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

นิรันกาล

ศรีสุระ

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

สุกฤช

กิจทรัพย์

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

อรรดนัย

จีรภัทร์

ใบสมัครเรียน

นาย

ภูริพัฒน์

เปี่ยมทอง

ใบสมัครเรียน

นาย

สมรักษ์

ชุมนิกาย

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ณิชาภา

เข็มกำเหนิด

ใบสมัครเรียน

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน GEP

คำนำหน้านาม

ชื่อ

นามสกุล

 

นางสาว

กุลธิดา

ฐิติธรรมเม

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ธณรัสย์

ธนัทเจริญสิทธิ์

ใบสมัครเรียน

นางสาว

เจนนี่

ศิลปี

ใบสมัครเรียน

นาย

ฐิติพงศ์

สุวรรณรัตนศรี

ใบสมัครเรียน

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

คำนำหน้านาม

ชื่อ

นามสกุล

 

นางสาว

วาสนา

โค้วเจริญ

ใบสมัครเรียน

นาย

ฐิติภัทร

หอมหวล

ใบสมัครเรียน

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

กำลังตรวจสอบข้อมูล

 

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

คำนำหน้านาม

ชื่อ

นามสกุล

 

เด็กหญิง

กัญญารัตน์

เจริญศิริ

ใบสมัคร

เด็กหญิง

ตติยา

วณิชพงศ์ธร

ใบสมัคร

เด็กชาย

ปรัชญานนท์

หลวงนันท์

ใบสมัคร

นางสาว

นภาพร

ศรีลาคำ

ใบสมัคร

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนธุรกิจ-คหกรรม

คำนำหน้านาม

ชื่อ

นามสกุล

 

นาย

อนุชิต

พจีรจิต

ใบสมัครเรียน

นาย

คุณานนท์

จั่นยัง

ใบสมัครเรียน

นาย

อมรเทพ

พันธ์ผูก

ใบสมัครเรียน

นาย

คุณานนท์

จั่นยัง

ใบสมัครเรียน

เด็กชาย

ฉัตรดนัย

โพธิ์วัน

ใบสมัครเรียน

นาย

เอกรินทร์

กิตะชัย

ใบสมัครเรียน

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนพลศึกษา

คำนำหน้านาม

ชื่อ

นามสกุล

 

นาย

สิทธินนท์

บุญสร้าง

ใบสมัคร

นาย

ณัฐพงษ์

เทพาพิน

ใบสมัคร

นาย

นายยศกร

ดอนขุนทด

ใบสมัคร

นาย

ธวัช

สุนทรสวัสดิ์

ใบสมัคร

เด็กชาย

โสภณ

พวงอินทร์

ใบสมัคร

นาย

ต้นน้ำ

แดงศิริ

ใบสมัคร

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการกีฬาฟุตซอล

คำนำหน้านาม

ชื่อ

นามสกุล

 

เด็กชาย

นภัทร

ทองช่วย

ใบสมัครเรียน

นางสาว

ธันย์สิตา

สุขได้พึ่งบวรภัค

ใบสมัครเรียน

นางสาว

ทิพเนตร

ลาลุน

ใบสมัครเรียน

นาย

เอกพจน์

โวหาญ

ใบสมัครเรียน

นาย

ปภาวิทย์

หะสูง

ใบสมัครเรียน

นาย

นายเจษฎากร

ขอนสูงเนิน

ใบสมัครเรียน

นาย

มิตรชัย

สุขตาม

ใบสมัครเรียน

นางสาว

อริสา

กันภัย

ใบสมัครเรียน

นาย

ธวัช

สุนทรสวัสกดิ์

ใบสมัครเรียน

นางสาว

นนทกานต์

ฉิวรัมย์

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

อาทิตยา

วันวิตา

ใบสมัครเรียน

นาย

นูรุดดีน

เส็นหลำ

ใบสมัครเรียน

รายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนเปิดระบบรับสมัคร

คำนำหน้านาม

ชื่อ

นามสกุล

 

นาย

วรภัทร

อึ้งวานิช

ใบสมัครเรียน

นางสาว

ภัคภิรมย์

ปราบเสียง

ใบสมัครเรียน

นางสาว

อนุสา

ใจเที่ยงธรรม

ใบสมัครเรียน

นาย

ชัยนันท์

ใจเติม

ใบสมัครเรียน

นางสาว

พิมพกานต์

ตรงมา

ใบสมัครเรียน

นาย

สุธาสิน 

ภูมิวัฒนากิจ

ใบสมัครเรียน

นาย

ธวัชชัย

ไกรแสน

ใบสมัครเรียน

เด็กหญิง

ชนาพรร

กรอบเงิน

ใบสมัครเรียน