ในวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค คณะครูและนักเรียนชั้น ม.1 – 3 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม จำนวน 260 คน ได้เดินทางไปเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีการจัดกิจกรรมเข้าฐานผจญภัย กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมรอบกองไฟ ฯลฯ รวมถึงเข้าร่วมทัศนศึกษา ณ สวนรุกขชาติ มวกเหล็ก จ.สระบุรี