การเปิดเผยข้อมูล
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน (01 – 09)

ข้อ 01 โครงสร้างสถานศึกษา
ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อ 03 อำนาจหน้าที่
ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ
ข้อ 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ปี พ.ศ.2540
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            – พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
            – พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            – พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542
            – พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
            – พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            – พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
            – พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2551
            – พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
            – พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ 08 Q&A
ข้อ 09 Social Network

 


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน (010 – 017)

ข้อ 010 แผนดำเนินงานประจำปี
ข้อ 011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
ข้อ 012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
– SAR 2563
– สารสนเทศ 2563
ข้อ 013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– หนังสือคู่มือโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

– กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน
– กลุ่มบริหารทั่วไป
ข้อ 014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
– คู่มืองานทะเบียน
– คู่มือกลุ่มบริหารทั่วไป
– เอกสารประกอบกลุ่มบริหารทั่วไป
ข้อ 015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
– ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
– ราคาค่าน้ำมันรถโรงเรียน
– สถิติข้อมูลงานสารบรรณ
– สถิติการใช้บริการงานอาคารสถานที่โรงเรียน
– สถิติข้อมูลการใช้รถราชการ
– ข้อมูลสถิติการให้บริการใบรับรองนักเรียน
– สถิติการขอใบรับรองวุฒิการศึกษา
– สถิติการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
– สถิติการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
ข้อ 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
– แบบประเมินความพึงพอใจการใช้รถ

– กราฟความพึงพอใจด้านบริการ(รถราชการ)
– แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่
– กราฟความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่
– สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านงานบริหารบุคคล
– แบบประเมินความพึงพอใจในการบริการกลุ่มบริหารงบประมาณ
– ความพึงพอใจในการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ข้อ 017 E-Service
– หน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณ
– แบบขอใช้รถราชการ

 


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ (018 – 024)

ข้อ 018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ 019 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
ข้อ 020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ 021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
– แบบฟอร์มรายงานขอจ้าง

– แบบฟอร์มรายงานขอซื้อ
– แผนการปฏิบัติงานพัสดุ
ข้อ 022
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– การเบิกจ่ายเงินจากคลัง-การเก็บรักษาเงิน-และการนำเงินส่งคลัง-กรมบัญชีกลาง
– ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือ 
– ประกาศรายชื่อร้าน
– พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-พ.ศ.-2560
– ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561
– แบบฟอร์มเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการเงิน
ข้อ 023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
– ข้อตกลงสัญญาจ้างปรับปรุงห้อง GEP

– ข้อตกลงสัญญาหนังสือเรียน 64
– รายงานผลการจัดซื้อหนังสือ 63
– รายงานผลการจัดซื้อหนังสือ 64
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
ข้อ 024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (025 – 028)

ข้อ 025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อ 026
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
– การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
– ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรตามที่ ปีงบประมาณ 2564
– ประมาณการรายจ่ายงบประมาณ ตามกลยุทธ์สถานศึกษา
ข้อ 027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
– คำสั่งสัมภาษณ์พนักงานรักษาความปลอดภัย
– อนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
– อนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินรายได้ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
– ประเมินครูอัตราจ้าง
– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– เกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร อัตรากำลังข้าราชการครู
– ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคลากรในโรงเรียน
ข้อ 028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
– ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ตามแนวทางของ ว. 21
– ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรตามที่ ปีงบประมาณ 2564
– ข้อมูลข้าราชการครู โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

 


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมการโปร่งใส (029 – 033)

ข้อ 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อ 030
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 031 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ข้อ 032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ข้อ 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                   – ร้องเรียนเกี่ยวกับโรงเรียน

                   – ร้องเรียนเกี่ยวกับนักเรียน

 


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (034 – 041)

ข้อ 034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อ 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
ข้อ 037 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อ 038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อ 039 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อ 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อ 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 


 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (042 – 043)

ข้อ 042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
ข้อ 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา